Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva: Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 131 o príspevkoch v školstve.

Podľa § 6  Všeobecne záväzného nariadenia  mesta č. 131 o príspevkoch v školstve,  Mesto Hurbanovo stanovuje pre Centrum voľného času v Hurbanove výšku mesačného príspevku pre zákonného zástupcu žiaka v sume 3 eurá a výšku príspevku pre toho istého žiaka zapísaného do každého ďalšieho záujmového útvaru vo výške 1 euro. Pre dospelú osobu sa stanovuje príspevok vo výške 4 eurá. Príspevok sa nevzťahuje na deti navštevujúce Špeciálne základné školy.

Zákonný zástupca dieťaťa  a dospelá osoba je povinná tento príspevok uhrádzať mesačne do 10. dňa kalendárneho mesiaca alebo po dohode s riaditeľkou CVČ- polročne v prvom aj v druhom polroku príslušného školského roka.

Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.