UŽITOČNÉ STRÁNKY

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - www.minedu.sk
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychoogie - www.vudpap.sk
Štátny pedagogický ústav - www.statpedu.sk
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - www.nucem.sk
Centrum vedecko-technických informácií SR - www.uips.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - www.upsvar.sk
UNICEF Linka detskej istoty - www.unicef.sk
Liga za duševné zdravie - www.dusevnezdravie.sk
 


PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ, NÁSILIA a ŠIKANOVANIA

www.bezpecnenainternete.sk
www.zodpovedne.sk
www.pomoc.sk
www.stopline.sk
www.ovce.sk
www.prevenciasikanovania.sk
www.infodrogy.sk