V zmysle § 116 ods. 6 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času v Hurbanove, ktorého zriaďovateľom je obec, určí obec. Mesto Hurbanovo stanovuje pre Centrum voľného času v Hurbanove výšku mesačného príspevku pre zákonného zástupcu žiaka v sume 3 eurá a výšku príspevku pre toho istého žiaka zapísaného do každého ďalšieho záujmového útvaru vo výške 1 euro. Pre dospelú osobu sa stanovuje príspevok vo výške 4 eurá. Príspevok sa nevzťahuje na deti navštevujúce Špeciálne základné školy a deti z Krízového strediska SOS v Hurbanove.

Zákonný zástupca dieťaťa  a dospelá osoba je povinná tento príspevok uhrádzať mesačne do 10. dňa kalendárneho mesiaca alebo po dohode s riaditeľkou CVČ- polročne v prvom aj v druhom polroku príslušného školského roka.

Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.